Trúnaðarmenn

Hlutverk trúnaðarmanna

ORÐAKISTA ASÍ (smella hér)

Hlutverk trúnaðarmanns samkvæmt 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er að gæta þess að gerðir samningar séu haldnir af atvinnurekanda og fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt verkamanna. Með þessu er átt við öll réttindi samkvæmt lögum eða reglum sem varða persónuleg réttindi manna, en það eru þau réttindi sem eru svo nátengd andlegu eða líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því greind. Einnig má atvinnurekandi að sjálfsögðu ekki hrófla við neins konar fjárréttindum starfsmanna. Fjárréttindi er réttur yfir eða til fémæta, það er gæða, sem hafa fjárgildi og er þannig háttað í eðli sínu að þau geta greinst frá eiganda þeirra og gengið manna á milli.

Ýmis réttindi opinbers réttarlegs eðlis eru einnig friðhelg svo sem kosningaréttur og kjörgengi og væri atvinnurekanda allskostar óheimilt að meina starfsmönnum að neyta kosningaréttar eða beita þá þrýstingi í þeim efnum.

Fjallað er um verkefni trúnaðarmanna í kjarasamningum en einnig byggist hlutverk hans á þeim venjum sem skapast hafa um störf hans. Trúnaðarmönnum ber að vinna að bættum kjörum vinnufélaga sinna, jafnframt því sem þeir eru talsmenn atvinnuöryggis, félagslegs öryggis, skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og eru samráðsaðilar vegna breytinga á vinnustöðum.

Trúnaðarmaður er einnig fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustaðnum og sem slíkur er hann tengiliður félagsins og starfsmannanna.

Verkamenn skulu snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sínar og trúnaðarmanni ber að sinna þeim þegar í stað. Honum er, í samráði við verkstjóra, heimilt að verja eftir því sem þörf krefur tíma til trúnaðarmannsstarfa og skulu laun ekki skerðast af þeim sökum. Trúnaðarmanni er heimilt í tengslum við ágreiningsefni að yfirfara gögn og vinnuskýrslur varðandi ágreiningsefnið og ber honum að fara með þau gögn sem trúnaðarmál. Hann skal á vinnustað hafa aðgang að læstri hirslu og síma í samráði við verkstjóra.

Þar sem trúnaðarmanni er einnig skylt að gæta þess að gerðir vinnusamningar séu haldnir og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt starfsmanna er eðlilegt að hann hafi fullt samráð og samvinnu við stéttarfélagið um ágreiningsefni sem upp koma til að leita leiða um lausn þeirra. Góð samskipti trúnaðarmanns og vinnufélaga eru grundvöllur árangursríks starfs. Nauðsynlegt er að trúnaðarmaður fræði nýliða á vinnustað um helstu reglur og venjur og um verkalýðsfélagið.

Fjallað er um hlutverk trúnaðarmanna í lögum stéttarfélaga. Þannig segir svo dæmi sé tekið í 17. gr. laga Eflingar-stéttarfélags að trúnaðarmenn skuli hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé hlítt í hvívetna. Trúnaðarmenn eru tengiliðir milli félagsstjórnar Eflingar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.

Þegar rætt er um trúnaðarmann er oftast átt við trúnaðarmann í merkingu laga nr. 80/1938. Danskir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið þannig að átt sé við þann starfsmann, sem er valinn af samstarfsmönnum sínum á vinnustað, til þess að vera talsmaður þeirra og fulltrúi gagnvart vinnuveitanda. 

Jafnframt hlýtur það að vera grundvöllur þess að tala um trúnaðarmann í tæknilegum skilningi að kjarasamningurinn sem kveður á um samskipti og kjör aðila á vinnustað, viðurkenni trúnaðarmanninn, sem talsmann gagnvart atvinnurekanda, þannig að hann hafi ekki aðeins sérstöðu meðal starfsmanna, heldur einnig að hinum sérstöku reglum um réttarstöðu trúnaðarmanna sé beitt. Danski fræðimaðurinn Per Jacobsen skilgreinir hugtakið þannig að trúnaðarmaður sé launþegi, sem sé valinn af samstarfsmönnum sínum til þess að gæta hagsmuna þeirra gagnvart vinnuveitanda. Hann sé þannig tengiliður milli hins einstaka launþega og stjórnar fyrirtækisins. Ef trúnaðarmaður er valinn samkvæmt heimild í kjarasamningi er hann einnig fulltrúi stéttarfélags á vinnustað og á þess vegna einnig að gæta hagsmuna stéttarfélagsins.

Leggja verður til grundvallar til að unnt sé að tala um trúnaðarmann í lögfræðilegri merkingu það skilyrði að val hans byggist á heimild í lögum eða á samningi milli aðila og að trúnaðarmaður sé skipaður af stéttarfélagi til að sinna starfanum.

Hugtakið trúnaðarmaður kann þó að hafa víðtækari merkingu í einstökum samningum eða lögum. Þannig er ákvæði um það í samkomulagi um trúnaðarmenn milli fjármálaráðherra og félaga BSRB að þeir teljist trúnaðarmenn í skilningi laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna sem eru:

1. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 28. gr. þeirra laga,

2. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 2. gr. samkomulagsins, sem fjallar um sameiginlegan trúnaðarmann fyrir fleiri en einn vinnustað eða vakt, 

3. Kjörnir stjórnarmenn stéttarfélaga og heildarsamtaka þeirra,

4. Kjörnir samninganefndarmenn stéttarfélaga.

Val trúnaðarmanna

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur skal velja trúnaðarmenn þannig að á hverri vinnustöð, þar sem að minnsta kosti 5 menn vinna, hafi stjórn stéttarfélags þess sem á staðnum er í viðkomandi starfsgrein rétt til að tilnefna 2 menn til trúnaðarmannsstarfa, úr hópi þeirra, sem á staðnum vinna. Skal atvinnurekandi samþykkja annan þeirra sem trúnaðarmann stéttarfélagsins á vinnustöðinni. Þegar lögin voru til meðferðar á Alþingi á sínum tíma var þessi ruðningsréttur atvinnurekenda hart gagnrýndur af andstæðingum frumvarpsins, og töldu þeir enga ástæðu til þess að láta atvinnurekendur hafa áhrif á það hvaða trúnaðarmenn verkalýðsfélögin kysu. Aðrir vildu að starfsmennirnir sjálfir veldu sína trúnaðarmenn án afskipta stéttarfélagsins.


Í 9. gr. er gert ráð fyrir að trúnaðarmaður sé valinn úr hópi starfsmanna á vinnustöð. Þetta er eðlileg regla, því trúnaðarmaður verður að þekkja vel til aðstæðna á vinnustöð og verkamennina sjálfa, til þess að geta rækt starf sitt vel. Einnig þurfa að minnsta kosti 5 menn að vinna á vinnustöð til þess að unnt sé að velja trúnaðarmann. Þetta nær þó ekki til landbúnaðarverkafólks né áhafna skipa eða báta, sem ekki er skylt að lögskrá á.

Í 2. mgr. 9. gr. laganna um stéttarfélög og vinnudeilur er að finna skilgreiningu á hugtakinu vinnustöð, en það er sérhvert atvinnufyrirtæki, þar sem hópur manna vinnur undir stjórn sérstaks verkstjóra eða flokksstjóra, svo sem verksmiðjur, fiskverkunarstöðvar, skipaafgreiðslur, skip, bifreiðastöðvar og fleira.


Kjarasamningar

Í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði er kveðið á um að starfsmönnum sé heimilt að kjósa einn trúnaðarmann á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 til 50 starfsmenn og tvo trúnaðarmenn séu starfsmenn fleiri en 50 til tveggja ára í senn. Að kosningu lokinni tilnefnir viðkomandi verkalýðsfélag trúnaðarmennina í starfið ásamt því að tilkynna forráðamönnum fyrirtækisins um hver hafi verið tilnefndur. Verði kosningu eigi við komið skulu trúnaðarmenn tilnefndir af viðkomandi verkalýðsfélagi til ekki lengri tíma en tveggja ára í senn. Sjá t.d. grein 13.1 í aðalkjarasamningi VR (2008) og grein 13.1 í aðalkjarasamningi Eflingar (2008).

Ruðningsréttur atvinnurekanda hefur hér verið tekinn út með samningum aðila. Ákvæði þetta kom inn með sólstöðusamningum frá 1997.

Venjan er sú að hvert verkalýðsfélag hefur sinn trúnaðarmann þar sem starfsmenn úr mörgum verkalýðsfélögum vinna á sama vinnustað, enda er það tekið fram í samningum. Þá er einnig algengt að trúnaðarmenn séu fyrir hverja deild og hverja vakt ef um slíkt vinnufyrirkomulag er að ræða.

Á smærri vinnustöðum, þar sem félagsmenn margra stéttarfélaga vinna saman, kýs fólk trúnaðarmann sem starfar fyrir alla. Verði ágreiningur milli stéttarfélaga um hvaða félagi trúnaðarmaðurinn skuli vera úr úrskurðar Alþýðusamband Íslands í málinu.

Aðferð við kosningu trúnaðarmanns

Þegar kjósa skal trúnaðarmann, fer kosning oft fram skriflega. Það er engin skylda, en þykir heppilegt margra hluta vegna. Í ritinu "Trúnaðarmaðurinn á vinnustað", sem MFA hefur gefið út er að finna þær leiðbeiningar um kjör trúnaðarmanns að ágætt sé að tveir menn stjórni kosningu og hafi umsjón með henni, til dæmis fráfarandi trúnaðarmaður svo og fulltrúi viðkomandi verkalýðsfélags. Þeir sem stjórna kosningu geta gert annað tveggja, leitað eftir uppástungum um væntanlegan trúnaðarmann eða lagt til að allir starfsmenn innan viðkomandi verkalýðsfélags á vinnustaðnum séu í kjöri. Sé fyrrtalda aðferðin notuð hlýtur sá kosningu sem flest atkvæði fær af þeim sem stungið var upp á. Sé kosning bundin við uppástungur ber aðeins að rita á atkvæðaseðilinn nafn eins þeirra sem stungið hefur verið upp á. Sé einungis stungið upp á einum er sá sjálfkjörinn í stöðu trúnaðarmanns. Ákveði starfsmenn að allir séu í kjöri rita kjósendur nafn þess sem þeir velja úr hópi starfsmanna á atkvæðaseðil. Fáist ekki afdráttarlaus niðurstaða með þeim hætti er oft kosið milli þeirra tveggja eða þriggja sem flest atkvæði fengu.

Atkvæðisréttur

Hvergi er að finna ákvæði, hvorki í kjarasamningum né lögum, sem takmarka rétt félagsmanna innan verkalýðsfélaga til að taka þátt í kosningu trúnaðarmanna. Meginreglan hlýtur því að vera sú að allir félagsmenn taki þátt í kosningunni. Heppilegast hlýtur að vera að allir starfsmenn taki þátt í kjöri. Sé verið að kjósa trúnaðarmann á vinnustað þar sem sumarafleysingafólk er fjölmennt, getur verið gott að kjósa trúnaðarmann á öðrum tíma.


Kjörgengi

Allir félagsmenn verkalýðsfélagsins á vinnustaðnum eru kjörgengir sem trúnaðarmenn. Er það því meginreglan, en leitast mun við að velja sem trúnaðarmenn þá sem fólk hefur trú á að muni standa sig í því hlutverki.
Ekki er hægt að mæla með verkstjóra í stöðu trúnaðarmanns. Verkstjóri er fulltrúi atvinnurekanda og ber fyrst og fremst skyldur gagnvart honum. Engu breytir þó verkstjóri sé félagsmaður í verkalýðsfélagi. Ekki ætti heldur að velja þann í stöðu trúnaðarmanns sem gegnir starfi verkstjóra í forföllum hans. Vilji svo til að trúnaðarmaður sé gerður að verkstjóra, er best að kjósa sem fyrst annan í stöðu trúnaðarmanns.

Tilkynning til atvinnurekanda um skipan trúnaðarmanns

Tilkynna skal stéttarfélagi hver hafi verið kosinn trúnaðarmaður og tilnefnir félagið hinn nýkjörna trúnaðarmann í starfið jafnframt því að tilkynna forráðamönnum viðkomandi fyrirtækis nafn þess sem tilnefndur var.

Rétt er að stéttarfélag tilkynni skriflega viðkomandi atvinnurekanda um kjör eða val trúnaðarmanna eftir að það hefur farið fram. Einungis þannig er tryggt að trúnaðarmenn verkalýðsfélaganna njóti verndar samkvæmt 11. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Bréf um skipan trúnaðarmanns er eðlilegt að senda í ábyrgð eða láta atvinnurekanda staðfesta móttöku þess með áritun sinni á ljósrit. Er þá venjulega tilkynnt um skipan trúnaðarmanns til næstu tveggja ára, svo sem kjarasamningurinn kveður á um. Bréfið gæti verið svo hljóðandi: "Hér með tilkynnir (nafn stéttarfélags) að (nafn, heimilisfang og kennitala trúnaðarmanns) hefur verið valinn/kosinn trúnaðarmaður félagsins til næstu tveggja ára frá og með dagsetningu móttöku bréfs þessa að telja." Það er einnig dagsett og undirritað.

Í dómi Félagsdóms 3/1990 (IX:329) var deilt um uppsögn trúnaðarmanns. Atvinnurekandi hélt því fram að maðurinn væri ekki trúnaðarmaður í skilningi laganna um stéttarfélög og vinnudeilur og honum hefði aldrei verið tilkynnt um kosningu hans svo sem kjarasamningar geri ráð fyrir. Jafnvel þótt hann hefði einhvern tíma verið kosinn trúnaðarmaður þá verði að endurnýja tilnefninguna á tveggja ára fresti samkvæmt ákvæðum kjarasamningsins. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að verkalýðsfélaginu hefði ekki tekist að sanna að maðurinn hefði verið trúnaðarmaður félagsins. Dómurinn tók fram að skrifleg tilkynning um tilnefningu um trúnaðarmann væri æskileg, en ekki nauðsynleg. Þessi dómur sýnir að nauðsynlegt er að vanda vel tilkynningar félaganna til atvinnurekenda um val eða kjör trúnaðarmanna.

Í Félagsdómi 1/2003 krafðist atvinnurekandi sýknu af kröfum um brot á ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um uppsagnarvernd trúnaðarmanna, á þeim grundvelli að starfsmanni sem sagt var upp störfum hafi ekki verið fullgildur trúnaðarmaður. Skylt hafi verið að leita samþykkis atvinnurekanda fyrir því að starfsmaður gegni trúnaðarmannsstöðu stéttarfélags á vinnustað, sbr. 1. mgr. 9. gr. laganna. Uppsögnin var tilkynnt viðkomandi starfsmanni í febrúar 2002. Í aðilaskýrslu formanns stéttarfélagsins kom fram að umræddur starfsmaður hefði verið kosinn trúnaðarmaður á fundi starfsmanna á árinu 1992 og hefði atvinnurekanda verið tilkynnt um það. Af hálfu atvinnurekanda voru ekki verið bornar brigður á þetta og samkvæmt gögnum málsins, þ.m.t. bréfaskriftum til stéttarfélagsins, var ljóst að atvinnurekandinn hafði litið á umræddan starfsmann sem trúnaðarmann stéttarfélagsins. Að þessu athuguðu þótti Félagsdómi haldlaus sú málsástæða að umræddur starfsmaður hafi ekki verið trúnaðarmaður samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1938, enda stóðst ekki skilningur atvinnurekanda á þessu ákvæði í ljósi orðalags þess og greindra ákvæða kjarasamningsins.

Upplýsingar og samráð

Hópuppsagnir

Í lögum um hópuppsagnir nr. 63/2000 er kveðið á um að áformi atvinnurekandi hópuppsagnir skuli hann hafa samráð við trúnaðarmann starfsmanna eða annan fulltrúa sem þeir hafa til þess valið svo fljótt sem auðið er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að áform hans komi til framkvæmda eða a.m.k. til að fækka í þeim hópi starfsmanna sem verður fyrir uppsögn.


Aðilaskipti að fyrirtækjum

Í lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum nr. 72/2002 er kveðið á um að ráðningarsamningar starfsmanna skuli flytjast sjálfkrafa yfir til þess aðila sem yfirtekur með samningi þann rekstur sem fyrri atvinnurekandi hlutaðeigandi starfsmanna bar ábyrgð á. Slík yfirtaka getur átt sér stað með sölu eða leigu á fyrirtæki, samruna fyrirtækja, útvistun verkefna o.s.frv.

Samkvæmt lögunum ber atvinnurekanda að tilkynna trúnaðarmanni starfsmanna með góðum fyrirvara um það hvenær aðilaskiptin muni eiga sér stað, ástæður þeirra og hvaða áhrif þau munu hafa á hagsmuni og stöðu starfsmanna. Ef atvinnurekandi hefur í huga að gera tilteknar ráðstafanir af þessum tilefni vegna starfsmanna ber honum að hafa samráð við trúnaðarmann í því skyni að ná samkomulagi um þær ráðstafanir. Samráð skal hafa með góðum fyrirvara og áður en fyrirhugaðar ráðstafanir koma til framkvæmda. Samkvæmt lögunum hvílir þessi upplýsinga- og samráðsskylda á þeim atvinnurekanda sem framselur sinn atvinnurekstur en einnig þeim sem yfirtekur þann rekstur.


Almenn lög um upplýsingar og samráð

Samkvæmt lögum nr. 151/2006, um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum er atvinnurekendum uppálagt að veita fulltrúum starfsmanna upplýsingar um þætti er varða nýliðna þróun og horfur varðandi starfsemi og fjárhagsstöðu fyrirtækis þeirra, stöðu og horfur í atvinnumálum og um allar ráðstafanir sem fyrirsjáanlegar eru, einkum ef atvinnuöryggi er ógnað. Hið sama gildir um ákvarðanir sem líklegt er að leiði til verulegra breytinga á skipulagi vinnunnar eða á ráðningarsamningum starfsmanna, þ.m.t. ákvarðanir sem eru byggðar á ákvæðum laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og hópuppsagnir. Skulu þessar upplýsingar veittar á þeim tíma, á þann hátt og þess efnis sem heppilegast er svo að fulltrúar starfsmanna geti hafið viðeigandi athugun og undirbúið samráð ef þess gerist þörf.

Fulltrúum starfsmanna skal síðan gefast kostur á samráði með því að eiga fund með atvinnurekanda og fá viðbrögð frá honum við því áliti sem þeir kunna að setja fram. Jafnframt skal atvinnurekandi gera fulltrúum starfsmanna grein fyrir ástæðum viðbragða sinna.

Lögin gera ráð fyrir því að með kjarasamningum eða samningum milli atvinnurekanda og fulltrúa starfsmanna megi kveða nánar á um tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafar og samráðs innan fyrirtækja.

Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða takmarkaðist gildissvið laganna fram til 1. mars 2008 við fyrirtæki þar sem starfa að jafnaði a.m.k. 100 starfsmenn. Eftir þann tíma miðast gildissvið laganna við fyrirtæki með að jafnaði a.m.k. 50 starfsmenn.


Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EWC)

Lög um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum nr. 61/1999 frá árinu 1999 sem lögfest voru hér á landi með vísan til tilskipunar Evrópusambandsins ná til fyrirtækja sem hafa a.m.k. 1000 starfsmenn samtals í ríkjum á EES-svæðinu, með starfsstöðvar í a.m.k. tveimur EES-ríkjum og með a.m.k. 150 starfsmenn í hvoru þeirra.

Ef þessi skilyrði eru uppfyllt geta fulltrúar starfsmanna eða stéttarfélög fyrir þeirra hönd, í því landi sem telja má að aðalstjórn fyrirtækjasamsteypunnar er staðsett, óskað eftir því að hafnar verði viðræður um stofnun slíks samstarfsráðs. Evrópsk samstarfsráð eru skipuð fulltrúum aðalstjórnar annars vegar og fulltrúum starfsmanna hins vegar frá öllum (eða a.m.k. velflestum) fyrirtækjum samsteypunnar innan Evrópu.

Evrópsk samstarfsráð eru vettvangur fyrir fulltrúa starfsmanna til að hafa áhrif á það hvernig aðalstjórn beitir valdi sínu og áhrifum gagnvart einstökum fyrirtækjum innan samsteypunnar og starfsmönnum þeirra. Af hálfu evrópskrar verkalýðshreyfingar hafa evrópsk samstarfsráð verið skilgreind sem aðferð fyrir launafólk og þeirra samtök til að vinna með fjölþjóðlegum hætti líkt og alþjóðafyrirtækin gera sjálf.

Trúnaðarmenn RSÍ   (Eyðublað STAÐFESTING Á KOSNINGU TRÚNAÐARMANNS (smella))

Nafn Vinnustaður Stéttarfélag
Eggert Sigurbergsson Advania Ísland ehf. Félag rafeindavirkja
Karl Sigurður Sigurðsson Alcoa Fjarðaál sf. Félag íslenskra rafvirkja
Elín Anórsdóttir Árvakur hf. Grafía
Sólveig Gærdbo Smáradóttirrdbo Ásprent - Stíll ehf. Grafía
Oddur Bogason Byggingarfélag Gylf/Gunnars hf Félag íslenskra rafvirkja
Sigurður Ingi Kjartansson DK Hugbúnaður ehf. Félag tæknifólks
Gunnar Guðjónsson Eimskip Ísland ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Sigurður Ármannsson Elkem Ísland ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Róbert Steingrímsson Harpa tónlistar-og ráðste. ohf. Félag tæknifólks
Ólafur Stefán Sigurjónsson Hjá GuðjónÓ ehf. Grafía
Jón Orri Guðmundsson IÐNMENNT ses. Grafía
Halldór Jón Björgvinsson Isavia ANS ehf. Félag tæknifólks
Árni Páll Hafsteinsson Isavia ANS ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Jón Ragnar Gunnarsson Isavia ANS ehf. Félag rafeindavirkja
Eiríkur Sigurðsson Isavia ohf. Félag íslenskra rafvirkja
Árni Samúel Samúelsson Íslenskir aðalverktakar hf. Félag íslenskra rafvirkja
Kristinn Þór Vilhjálmsson Íslenskir aðalverktakar hf. Félag íslenskra rafvirkja
Sunna Sveinsdóttir Já hf. Félag íslenskra símamanna
Sverrir Árnason Johan Rönning ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Friðlaugur Jónsson Kolibri ehf. Grafía
Egill Andri Bollason Landsnet hf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Gunnar Snær Gunnarsson Landsnet hf. Félag íslenskra rafvirkja
Stefán Þorsteinsson Landsprent ehf. Grafía
Óli Þór Jónsson Landsvirkjun Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Vilhjálmur Jónsson Landsvirkjun Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Kristófer Kristjánsson Landsvirkjun Félag íslenskra rafvirkja
Óskar Þorsteinsson Landsvirkjun Félag íslenskra rafvirkja
Óskar Ingi Böðvarsson Landsvirkjun Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi
Elma Bjarney Guðmundsdóttir Leikfélag Reykjavíkur ses. Félag tæknifólks
Reynir Sigurbjörn Hreinsson Litlaprent ehf. Grafía
Arnór Guðvarðsson Ljósgjafinn ehf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Karl Sigurðsson Luxor tækjaleiga ehf. Félag tæknifólks
Teitur Ingi Sigurðsson Luxor tækjaleiga ehf. Félag tæknifólks
Friðrik Guðfinnur Matthíasson Marel Iceland ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Arnór Ingi Jónasson Meitill - GT Tækni ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Jakob Þór Leifsson Míla ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Elmar Freyr Torfason Míla ehf. Félag rafeindavirkja
Sæunn Hrund Björnsdóttir Míla ehf. Félag íslenskra símamanna
Kristján Helgason Mjólkursamsalan ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Þorkell Erlingsson Netkerfi og tölvur ehf. Félag rafeindavirkja
Frantz Adolph Pétursson Norðurál Grundartangi ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Halldór Gauti Kárason Norðurorka hf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Guðni Helgi Helgason Olíudreifing ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Hörður Bragason Origo hf. Félag rafeindavirkja
Guðbjartur Ægir Ágústsson Orka náttúrunnar ohf. Félag íslenskra rafvirkja
Guðmundur S. Sigurgeirsson Orkuveita Reykjavíkur Félag íslenskra rafvirkja
Andri Már Guðmundsson Orkuvirki ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Davíð Gunnarsson Prentmet Oddi ehf. Grafía
Haraldur Örn Arnarson Prentmet Oddi ehf. Grafía
Júlía Björk Þórðardóttir Póllinn ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Kjartan Már Jóhannsson Rafal ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Kristinn Sigurgeirsson Rafeyri ehf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Kristján Valur Kristjánsson Rafeyri ehf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Arnar Stefánsson Rafholt ehf. Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Guðjón Heiðar Sigurðsson Rafholt ehf Félag íslenskra rafvirkja
Ólafur Örn Helgason Raflausnir rafverktakar ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Gísli Magnússon Rafmenn ehf. Félag rafeindavirkja
Elías Kristinn Vignisson Rafmiðlun hf. Félag íslenskra rafvirkja
Hilmar Guðmannsson Rafmiðlun hf. Félag íslenskra rafvirkja
Elmar Arnarson Raftákn ehf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Óli Hjörvar Kristmundsson Raftíðni ehf Félag íslenskra rafvirkja
Gylfi Bragason Rafvirki ehf Félag íslenskra rafvirkja
Magnús Þór Jónsson Rarik ohf. Vesturland Félag tæknifólks
Leifur Bjarnason Rarik ohf. Norðurland Félag íslenskra rafvirkja
Aðalsteinn Stefánsson Reykjafell ehf. Félag íslenskra rafvirkja
Ari Bjarnason Ríkissjóður Íslands Félag tæknifólks
Páll Brynjar Arason Ríkissjóður Íslands Félag íslenskra rafvirkja
Ásvaldur Kristjánsson Ríkissjóður Íslands Félag rafeindavirkja
Ragnar Guðmundur Gunnarsson Ríkisútvarpið ohf. Félag tæknifólks
Vernharður Bjarnason Ríkisútvarpið ohf. Félag rafeindavirkja
Aðalsteinn Bragason Rio Tinto á Íslandi  hf. Félag íslenskra rafvirkja
Axel Kristinn Gunnarsson Rio Tinto á Íslandi  hf. Félag rafeindavirkja
David Trevor Park Securitas hf. Félag íslenskra rafvirkja
Unnsteinn Veigar Unnsteinsson Securitas hf. Félag íslenskra rafvirkja
Dimitar Nikolov Nikolov Síminn hf. Félag íslenskra rafvirkja
Eyjólfur Ólafsson Síminn hf. Félag rafeindavirkja
Hjörtur Jóhann Hróðmarsson Síminn hf. Félag rafeindavirkja
Guðrún S Bergþórsdóttir Síminn hf. Félag íslenskra símamanna
Haraldur Örn Sturluson Síminn hf. Félag íslenskra símamanna
Trausti Þór Friðriksson Síminn hf. Félag íslenskra símamanna
Ylva Dís Knútsdóttir Síminn hf. Félag íslenskra símamanna
Sigurþór Örn Guðmundsson Svansprent ehf. Grafía
Hafliði S Sívertsen Sýn hf. Félag tæknifólks
Sigurjón Guðni Ólason Sýn hf. Félag tæknifólks
Þórður Heiðar Jónsson Sýn hf. Félag rafeindavirkja
Hlynur Ingvi Samúelsson Sýn hf. Félag rafeindavirkja
Hlynur Tulinius TDK Foil Iceland ehf. Rarfiðnaðarfélag Norðurlands
Steinþór Jakobsson Teledyne Gavia ehf. Félag rafeindavirkja
Lejon Þór Pattison TG raf ehf. Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Örn Geirsson Torg ehf. Grafía
Þórdís Einarsdóttir Umslag ehf. Grafía
Jón Ingi Ontiveros Veitur ohf. Félag íslenskra rafvirkja
Bjarni E Haukdal Vilhjálmsson Víkurraf ehf. Félag tæknifólks
Slobodan Anic Vörumerking ehf. Grafía
Lars Ívar Amby Lárusson Öryggismiðstöð Íslands hf. Félag rafeindavirkja

 

 

 

Öryggistrúnaðarmenn RSÍ

Guðmundur Þór Gíslason F434 Árvirkinn ehf.
Kristín V Valdimarsdóttir F636 Já hf.
Óskar Þorsteinsson F433 Landsvirkjun
Páll Sverrisson F434 Ljósgjafinn ehf.
Nína Karen Grétarsdóttir F636 Míla ehf.
Sveinn Björgvin Larsson F433 Míla ehf.
Helgi Marteinn Ingason F433 Rafholt ehf
Guðmundur Rúnarsson Steinsen F433 Rio Tinto Alcan á Íslandi  hf.
Grétar Karl Arason F636 Síminn hf.
Jón Hafsteinn Jóhannsson F636 Síminn hf.

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?