Starfsreglur sjúkrasjóðs

Dagpeningar greiðast frá þeim tíma að lögboðinni eða samningsbundinni kaupgreiðslu frá atvinnurekanda lýkur. Endurnýja þarf umsókn um dagpeninga við lok bótatímabils vari veikindi áfram.

1. Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:

 • Dagpeningar greiðast frá þeim tíma að lögboðinni eða samningsbundinni kaupgreiðslu frá atvinnurekanda lýkur. Endurnýja þarf umsókn um dagpeninga við lok bótatímabils vari veikindi áfram.
 • Framkvæmdastjórn sjóðsins metur hvort dagpeningar eru greiddir lengur en eitt bótatímabil og hvaða dagpeningar eru þá greiddir.
 • Upphæð dagpeninga skal tryggja 80% af meðallaunum viðkomandi síðustu fimm mánuði fyrir veikindi, skv. iðgjaldayfirliti til Styrktarsjóðs. Hafi verulegar breytingar orðið á launum viðkomandi yfir þetta fimm mánaða tímabil er heimilt að lengja viðmiðunartímann í allt að 10 mánuði. Mánaðarleg greiðsla samkvæmt þessari reglu getur þó ekki numið hærri upphæð en kr. 673.823.-. á mánuði.
 • Sé um að ræða greiðslu vegna tímabundinnar örorku er heimilt að skerða bætur Styrktarsjóðs sem því nemur. Sjúkra- eða slysadagpeningar Tryggingarstofnunar skerða ekki dagpeninga sjúkrasjóðs.
 • Vegna langvarandi veikinda maka eða barna enda missi sjóðfélagi launatekjur vegna þeirra. Sé um veikindi barna að ræða þá hafi 10 daga rétturinn verið fullnýttur, og maki eigi ekki tök á að annast barnið.
 • Vegna veikinda maka skal við það miðað að launamissir vegna veikinda hafi staðið í a.m.k. 2 vikur.
 • Heimilt er sjóðstjórn að greiða hluta dagpeninga ef sjóðfélagi getur ekki vegna sjúkdóms eða slyss stundað fulla vinnu.
 • Dagpeningar greiðast ekki þegar um varanlega örorku eða ellihrumleika er að ræða.

Dæmi um sjúkra- og slysadagpeninga sjúkrasjóðs RSÍ

Tekjur fyrir veikindi eða slys Dagpeningar sjúkrasjóðs RSÍ

kr. 300.000                                     kr. 240.000

kr. 400.000                                     kr. 320.000

kr. 500.000                                     kr. 400.000

kr. 700.000                                     kr. 560.000

kr. 800.000                                     kr. 640.000

kr. 850.000                                     kr. 673.823 (hámark)

2. Andlát sjóðfélaga

 • Greiða aðstandanda kr. 605.760 - vegna útfararkostnaðar, enda hafi viðkomandi verið sjóðfélagi í a.m.k. 6 mánuði þegar dauða hans bar að höndum.
 • Greiða aðstandanda kr. 454.320 - sé félagsmaður 75 ára eða eldri við andlát.
 • Greiða aðstandanda kr. 340.740 - sé félagsmaður 80 ára eða eldri við andlát.
 • Greiða eftirlifandi maka eða forráðamanni barns félagsmanns fyrir eitt barn undir 18 ára aldri á framfæri viðkomandi kr. 1.090.368 og  kr. 545.184 - með hverju barni eftir það.
 • Heimilt er að greiða vegna barna allt til 21 árs aldurs, enda hafi barn sannarlega verið á framfæri sjóðfélaga og er ekki á vinnumarkaði.

3. Styrkir vegna forvarnar og líkamsræktar

 • Heimilt er að veita styrki vegna heilsutengdra forvarnaaðgerða, sjúkraþjálfunar og líkamsræktar félagsmanna.  Félagsmaður á rétt á styrk vegna þessa hafi verið greidd tilskilin gjöld til sjóðsins í samfellt 6 mánuði áður en styrkveiting fer fram.
 • Greiðslan nemur allt að helmingi framlagðs kostnaðar en þó aldrei hærra en kr. 30.000 á hverju almanaksári.(breytt 1.jan 2018)
 • Styrkur verður greiddur ef félagsmaður sýnir löggilta kvittun í frumriti eða afrit af slíkri kvittun, og staðfesti að kvittun veiti réttar upplýsingar, þar sem fram kemur að hann hafi greitt fyrir sig kort í viðurkenndri líkamsræktarstöð eða íþróttafélagi, sundkort eða skíðakort að því tilskyldu að það sé til 2ja mánaðar eða lengur.
 • Ef viðkomandi félagsmaður getur ekki lagt fram frumrit, skal hann leggja fram staðfest afrit þar sem kemur fram hversu mikið framlag vinnuveitanda er og gildir reglan hér að ofan, þ.e. styrkur getur aldrei orðið hærri en mest helming af eftirstöðvum.
 • Einnig er veittur styrkur vegna forvarna varðandi hjartavernd og krabbameinsskoðana.

4. Sjúkranudd, sjúkraþjálfun og meðferð hjá kírópraktor og osteopata

 • Styrktarsjóður greiðir styrk vegna sjúkranudds og sjúkraþjálfunar að hámarki 25 skipti á ári.
 • Greitt er kr. 2.000 fyrir hvern tíma sé kostnaður félagsmanns kr. 2.700 eða meiri, gegn framvísun löggiltrar greiðslukvittunar þar sem fram kemur nafn og kennitala bæði seljanda og kaupanda.  Heimilt er að greiða samsvarandi fyrir meðferð hjá kírópraktor og osteopata.

5. Gleraugnastyrkur

 • Heimilt er að styrkja kaup á gleraugum einu sinni á þriggja ára fresti.
 • Greiðslan nemur allt að helmingi framlagðs kostnaðar, en þó aldrei hærri upphæð en kr. 40.000.-

6. Ferðakostnaður

 • Til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni tekur sjúkrasjóður þátt í ferðakostnaði þeirra sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði.  Sækja verður um styrk til Sjúkratrygginga Íslands. http://www.sjukra.is/
 • Hafni Sjúkratryggirngar Íslands greiðslu er greitt fyrir 40 til 100 km kr. 5000, 100 til 250 km. kr. 10.000, 250 til 400 km. kr. 17.000 og 400 km og lengra kr. 25.000.  Hámark er greitt fyrir 25 ferðir á ári.

7. Kostnaðarsamar læknisaðgerðir

 • Styrktarsjóði er heimilt að taka þátt í kostnaði félagsmanna vegna kostnaðarsamra læknisaðgerða.(Ekki tannviðgerðir nema "inplant" tannlæknaaðgerð)
 • Styrkur er metinn hverju sinni en er þó ekki hærri en 40% af útlögðum kostnaði, hafi kostnaður verið hærri en kr. 100.000. þó aldrei hærri styrk en kr. 100.000, auk þátttöku í ferðakostnaði sé um það að ræða.  Styrkur er veittur einu sinni á þriggja ára tímabili.

8. Fæðingarstyrkur

 • Heimilt er að veita fæðingarstyrk vegna fæðingar barns félagsmanns að upphæð 100.000 kr. fyrir hvert barn eftir skatt. Greiðsla tekur mið af starfshlutfalli viðkomandi.
 • Styrkupphæðin miðast við hvert barn og miðar við að foreldri hafi stundað 100% vinnu síðastliðna 6 mánuði fyrir fæðingu barns/barna. Styrkurinn lækkar í sama hlutfalli og starfshlutfall viðkomandi. Þurfi félagsmaður að draga úr vinnu eða hætta störfum vegna veikinda fyrir fæðingarorlof skal horfa til starfshlutfalls áður en til veikindanna kom.
 • Foreldri/félagsmaður þarf að vera í a.m.k. 75% fæðingarorlofi til þess að eiga rétt á styrk, sé fæðingarorlof tekið hluta úr mánuði en er yfir 75% af fullum mánuði er heimilt að veita styrkinn. Fæðingarstyrkur á við um alla þá sem njóta réttinda til fæðingarorlofs úr Fæðingarorlofssjóði, þ.m.t. fæðingarorlof vegna ættleiðingar. Mögulegt er að nýta styrkinn upp að 24 mánaða aldri barns/barna.
 • Þegar sótt er um fæðingarstyrk skal framvísa fæðingarvottorði, staðfestingu frá fæðingarorlofssjóði um töku fæðingarorlofs og staðfestingu atvinnurekanda um að umsækjandi sé með ráðningu þar sem fram koma upplýsingar um starfshlutfall hans s.l. 6 mánuði fyrir fæðingu barns/barna.
 • Athygli er vakin á því að greiða þarf tekjuskatt af fæðingarstyrk og er tekjuskattur dreginn af styrkupphæð áður en styrkurinn er greiddur viðkomandi. 

9. Gögn vegna styrkja

 • Gögn sem þurfa að berast eru: Vottorð frá lækni og beinn kostnaður vegna meðferðar.  Sama getur átt við um dýr hjálpartæki og verulegan lyfjakostnað.
 • Áríðandi er í öllum tilfellum sem bætur eru greiddar að fullnægjandi gögn liggi fyrir, s.s að reikningar sem er framvísað séu með nafni og kennitölu viðkomandi og fram komi tímabil, og/eða fjöldi skipta sem viðkomandi hefur sótt.  Vegna greiðslu dagpeninga í stað launa skal fylgja sjúkradagpeningavottorð, ásamt staðfestingu vinnuveitanda um að launagreiðslur hafi fallið niður.
 • Réttur til styrks úr sjóðnum fyrnist sé hans ekki vitjað innan 12 mánaða frá því réttur skapaðist.

10. Greiðslur og viðmiðunargildi

 • Eitt bótatímabil er 180 dagar.
 • Greitt er úr styrktarsjóði mánaðarlega um mánaðarmót og þurfa gögn að hafa borist sjóðnum fyrir 20. dag hvers mánaðar.
 • Tölur í starfsreglum Styrktarsjóðs taka breytingum tvisvar á ári, 1.janúar og 1.júlí ár hvert samkvæmt ákvörðun miðstjórnar eða samkvæmt ákvæðum reglugerðar Styrktarsjóðsins.

Þannig samþykkt á sambandsstjórnarfundi RSÍ dagana 29. og 30. apríl 2016. 

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?